📱 Open with App
HSK 5

shāng hài

伤害

Definitions

verb

hurt, injure, harm

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3hài pàbe afraid of
4hài xiūshy
4lì haidifficult to deal with, ferocious, terrible
4shāng xīnsad
5shòu shāngbe injured, be wounded
5wēi hàiharm, endanger
5zāi hàidisaster, calamity
6lì hàiadvantages and disadvantages
6pò hàipersecute, oppress cruelly
6shāng nǎo jīnbe troublesome
6xiàn hàiframe up