📱 Open with App
HSK 5

yíng yǎng

营养

Definitions

noun

nutrition

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4yǎng chéngform, cultivate
5jīng yíngrun, operate
5péi yǎngcultivate, train, develop
5xià lìng yíngsummer camp
5yíng yèdo business
6bǎo yǎngmaintain, take good care of one's health
6fǔ yǎngfoster, bring up, raise
6jiào yǎngupbringing, education; bring up, train
6sì yǎngraise, rear
6xiū yǎngaccomplishment, training