📱 Open with App
HSK 4

cái liào

材料

Definitions

noun

material

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3yǐn liàodrink
4sù liào dàiplastic bag
5jiào cáiteaching material, textbook
5shēn cái(body) figure, stature
5yuán liàoraw material
5zī liàodata, material
6bú liàounexpectedly
6qì cáiequipment, material
6tí cáisubject matter, theme
6tiáo liàoseasoning, condiment, flavouring
6yì liàoexpect, anticipate
6yù liàoexpectation, prediction; predict, anticipate