📱 Open with App
HSK 6

chēng hào

称号

Definitions

noun

name, title

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1hàodate
4hào mǎnumber
5chēngcall, weigh
5chēng huform of address; call, address
5chēng zànpraise
5guà hàoregister
5xìn hàosignal
6chèn xīn rú yìhave something as one wishes
6duì chènsymmetrical
6fú hàomark, sign, symbol
6hào zhàoappeal; call