📱 Open with App

jīn nián

今年

Definitions

adv.

this year

Example Sentences

ér zi儿子jīn nián今年suìle

His son is 8 years old this year.

yī shēng医生jīn nián今年shísuì

Dr. Li is 40 years old this year.

jīn nián今年dōngtiāntàilěngle

It was too cold this winter.

nǎi nai奶奶jīn nián今年bǎisuìle

Her grandma is 100 years old this year.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1jīn tiāntoday
1niányear
2qù niánlast year
3nián jígrade
3nián qīngyoung
4nián língage
5nián jìage
5nián dàiage, decade, era
5qīng shào niánteenager, youngster
5rú jīnnowadays, now
5zhì jīnup to now, so far
6bài niánextend New Year greetings
6lián niánseveral years straight
6nián dùyear
6qì jīn wéi zhǐso far, up to now
6zhōu niánanniversary
6zhú niányear and year
jīn wǎntonight