📱 Open with App
HSK 6

huà zhuāng

化妆

Definitions

verb

put on make-up, make up

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3biàn huàchange
3wén huàculture
5huà xuéchemistry
5xiāo huàdigest
6duō yuán huàpluralistic
6è huàworsen
6èr yǎng huà tàncarbon dioxide
6huà féichemical fertilizer
6huà shífossil
6huà yàntest, assay
6jiǎn huàsimplify
6jìn huàevolve
6qián yí mò huàinfluence unconsciously
6róng huàmelt, thaw