📱 Open with App
HSK 4

nián líng

年龄

Definitions

noun

age

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1niányear
2qù niánlast year
3nián jígrade
3nián qīngyoung
5nián jìage
5nián dàiage, decade, era
5qīng shào niánteenager, youngster
6bài niánextend New Year greetings
6lián niánseveral years straight
6nián dùyear
6zhōu niánanniversary
6zhú niányear and year
jīn niánthis year