📱 Open with App
HSK 1

shí

Definitions

numb.

ten

Example Sentences

xiàn zài现在shìxià wǔ下午sāndiǎnèrshífēn

It's 3:20 pm.

xiàn zài现在shíèrdiǎnle

It's 12 o'clock now.

zhèběnshūsānshíkuàiqián

This book is 30 kuai.

xiàn zài现在shìshàng wǔ上午shídiǎn

It's 10 am now.

yàomǎishípíng guǒ苹果

I want to buy 10 apples.

yī shēng医生jīn nián今年shísuì

Dr. Li is 40 years old this year.

xiàn zài现在shìshíèrdiǎn

It's 12 o'clock now.

niányǒushíèryuè

There are 12 months in a year.

jīn tiān今天shìshíèryuèèrshí

Today is December 20th.

jīn tiān今天shìshíèryuèèrshí

Today is December 20th.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4shí fēnvery, extremely
6shí zúout-and-out
shí wǔfifteen