📱 Open with App
HSK 5

chē

卡车

Definitions

noun

truck

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1chū zū chētaxi
2gōng gòng qì chēbus
2huǒ chē zhàntrain station
3xìn yòng kǎcredit card
3zì xíng chēbicycle
4dǔ chējammed in traffic
5chē kùgarage
5chē xiāngrailway carriage
5jiù hù chēambulance
5liè chētrain
5mó tuō chēmotorcycle
6kǎ tōngcartoon
6shā chēbrake; apply the brakes, put on the brakes
chēvehicle
kāi chēdrive a vehicle