📱 Open with App
HSK 6

zhuàng liè

壮烈

Definitions

adj.

heroic

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5jī lièfierce
5qiáng lièintense, strong
5rè lièenthusiastic, warm
6jù lièviolent, severe, fierce
6lǐ zhí qì zhuàngbe in the right and self-confident
6měng lièfierce, violent
6xìng gāo cǎi lièexcited, jubilant
6zhuàng guāngrand; grand sight
6zhuàng lìmagnificent