📱 Open with App
HSK 6

jiān dìng

坚定

Definitions

adj.

steadfast, staunch

verb

strengthen

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3jué dìngdecide
3yí dìngmust, certainly; fixed
4guī dìngrule; prescribe
4jiān chípersist in, stick to, insist on
4kěn dìngcertainly; positive, sure
5fǒu dìngnegative; deny
5gù dìngfixed; fix
5jiān juéfirm, resolute
5jiān qiángfirm, strong
5què dìngdefine, determine
5shuō bu dìngperhaps, maybe
5wěn dìngstable, steady; stablise
5zhì dìngformulate, work out
6diàn dìngestablish, settle
6dìng qīfix a time; regular; term
6dìng yìdefinition; define
6jiān gùsolid, strong, firm
6jiān rèntough and tensile, firm and tenacious
6jiān shísolid, strong
6jiān yìnghard, solid
6jiàn dìngappraisal, evaluation; appraise, identify
6nǐ dìngdraw up, draft
6rèn dìngfirmly believe, set one's mind on
6tè dìngspecially appointed, given, specified
6zhèn dìngcalm; calm down
6zhǐ dìngappoint