📱 Open with App
HSK 3

jiàn kāng

健康

Definitions

adj.

healthy

Example Sentences

duōduàn liàn锻炼shēng tǐ身体huìrànggèngjiàn kāng健康

Exercising more will make you healthier.

yī shēng医生shuōhěnjiàn kāng健康

The doctor said that I am very healthy.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5jiàn shēndo fitness, body build, keep fit
6jiàn quánsound, perfect; strengthen