📱 Open with App
HSK 4

zhí

植物

Definitions

noun

plant, vegetable

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3dòng wùanimal
3lǐ wùgift
4gòu wùgo shopping
5bó wù guǎnmuseum
5chǒng wùpet
5rén wùcharacter, figure
5shí wùfood
5shì wùthing, object
5wù lǐphysics
5wù zhìmatter, substance, material
6kān wùpublication
6shēng wùliving thing, organism
6wén wùcultural relic, historical relic
6wù měi jià liáncheap but good
6wù yèreal estate, property
6wù zīgoods and materials
6zhòng zhíplant, grow