📱 Open with App
HSK 5

zhuàng kuàng

状况

Definitions

noun

condition, state of affairs

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4qíng kuàngsituation, state of affairs
5hé kuàngmoreover, let alone
5xíng zhuàngshape
5zhuàng tàistate of affairs
6kuàng qiěmoreover, besides
6xiàn zhuàngstatus quo, present situation
6zhèng zhuàngsymptom