📱 Open with App

mǎi dān

买单

Definitions

noun

bill, tab

verb

pay a bill

Example Sentences

fú wù yuán服务员!mǎi dān买单

Waiter! Bill please.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1mǎibuy
3cài dānmenu
3jiǎn dānsimple
5dān chúnsimple, pure
5dān diàomonotonous, dull
5dān dúalone, on one's own
5dān yuánunit
5dān wèiunit (for standard of measurement or a group of people as a whole)
6chuán dānflyer
6chuáng dānsheet