📱 Open with App
HSK 5

fǒu rèn

否认

Definitions

verb

deny

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1rèn shiknow
3rèn wéithink
3rèn zhēnconscientious, serious
4fǒu zéotherwise
4shì fǒuwhether, whether or not, if
5chéng rènadmit, acknowledge
5fǒu dìngnegative; deny
5què rènaffirm, confirm
6biàn rènrecognise, identify
6fǒu juéveto
6gōng rèngenerally acknowledge, well establish
6rèn dìngfirmly believe, set one's mind on
6rèn kěapprove, confirm