📱 Open with App
HSK 6

chǔ zhì

处置

Definitions

verb

punish, handle

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4dào chùevery place
4hǎo chùadvantage, benefit
5chǔ lǐdeal with, handle
5wèi zhìplace, location
5xiāng chǔget along with
6ān zhìfind a suitable place (job)
6bù zhìfix up, arrange
6chǔ fènpunishment; punish
6chǔ jìngsituation
6qià dào hǎo chùjust right (for the occasion)
6shè zhìset up, establish