📱 Open with App
HSK 6

jiàn dié

间谍

Definitions

noun

spy

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2fáng jiānroom
2shí jiāntime
3xǐ shǒu jiānrestroom
3zhōng jiānmiddle
4wèi shēng jiāntoilet, bathroom
5kōng jiānspace, room
5qī jiāntime, period
6jiàn jiēindirect
6jiàn géinterval, space; separate, cut off
6mín jiānfolk
6rén jiānhuman world, the earth
6shùn jiānblink, twinkling