📱 Open with App
HSK 1

xiàn zài

现在

Definitions

noun

now

Example Sentences

xiàn zài现在shìxià wǔ下午sāndiǎnèrshífēn

It's 3:20 pm.

xiàn zài现在shíèrdiǎnle

It's 12 o'clock now.

xǐ huan喜欢xiàn zài现在degōng zuò工作

I like my current job.

xiàn zài现在shìshàng wǔ上午shídiǎn

It's 10 am now.

xiàn zài现在shìshíèrdiǎn

It's 12 o'clock now.

nǚ xìng女性lǐng dǎo领导shìxiàn zài现在dehuà tí话题

Female leadership is a hot topic now.

kuàikǎo shì考试le,xiàn zài现在kāi shǐ开始yàonǔ lì努力xué xí学习

The exam is coming soon, now I have to study hard.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1zàibe at (a place); in (a place)
2zhèng zàiin the process of
3fā xiànfind, discover
4chū xiànappear
4shí zàiin fact, indeed; real, true
4xiàn jīncash
5biǎo xiànshow, behave
5cún zàiexist
5shí xiànrealise, bring about
5tǐ xiànreflect, embody
5xiàn dàimodern times
5xiàn shírealistic; reality
5xiàn xiàngphenomenon, appearance
5zài hucare about
5zài yúlie in, consist in
6chéng xiànpresent, appear, demonstrate
6duì xiàncash a check, fulfill
6nèi zàiinherent, intrinsic
6xiàn chǎngsite, scene
6xiàn chéngready-made
6xiàn zhuàngstatus quo, present situation
6yǒng xiànemerge in large numbers, spring up
6zài yìtake notice of, care about, mind, take to heart
6zhǎn xiànunfold before one's eyes, emerge