📱 Open with App
HSK 4

bǐng gān

饼干

Definitions

noun

biscuit, cracker

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3gān jìngclean
4gān bēicheers, drink a toast
4gàndo
5gān cuìstraightforward; directly
5gān zàodry
5gàn huó rwork
5néng gàncapable, competent
6cái gànability, competence
6gān hàndroughty, arid, dry
6gān rǎoobstruct, interfere
6gān shèinterfere
6gān yùintervene, meddle
6gàn jìnenthusiasm, vigour
6gǔ gàndiaphysis, backbone
6ruò gāncertain amount of, several, how much