📱 Open with App
HSK 6

tóng zhì

同志

Definitions

noun

comrade

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1tóng xuéclassmate
3tóng shìcolleague
3tóng yìagree
4gòng tóngmutual, common
4tóng qíngsympathise with, pity
4tóng shímoreover; same time
4xiāng tóngsame
4zá zhìmagazine
5biāo zhìsymbol, sign; indicate, symbolise
5hé tóngcontract
5hú tònglane, alley
5zhì yuàn zhěvolunteer
6lián tóngtogether with, along with
6tóng bāofellow contryman, compatriot, sibling
6yì zhìwill
6zhì qìaspiration