📱 Open with App
HSK 5

娱乐

Definitions

noun

entertainment, amusement

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2kuài lèhappy
3yīn yuèmusic
5jù lè bùclub
5lè guānoptimistic
5yuè qìmusical instrument
6huān lèjoyous, happy
6lè qùjoy, pleasure, delight
6lè yìpleased; be willing to do something
6tiān lún zhī lèfamily hapiness
6xǐ wén lè jiànbe delighted to see and hear
6yuè pǔmusic score
6zhī zú cháng lècontentment brings happiness