📱 Open with App
HSK 4

chē

堵车

Definitions

verb

jammed in traffic

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1chū zū chētaxi
2gōng gòng qì chēbus
2huǒ chē zhàntrain station
3zì xíng chēbicycle
5chē kùgarage
5chē xiāngrailway carriage
5jiù hù chēambulance
5kǎ chētruck
5liè chētrain
5mó tuō chēmotorcycle
6dǔ sèblock, stop up
6shā chēbrake; apply the brakes, put on the brakes
chēvehicle
kāi chēdrive a vehicle