📱 Open with App
HSK 6

yuè

乐谱

Definitions

noun

music score

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2kuài lèhappy
3yīn yuèmusic
5jù lè bùclub
5lè guānoptimistic
5yú lèentertainment, amusement
5yuè qìmusical instrument
6huān lèjoyous, happy
6lè qùjoy, pleasure, delight
6lè yìpleased; be willing to do something
6tiān lún zhī lèfamily hapiness
6xǐ wén lè jiànbe delighted to see and hear
6zhī zú cháng lècontentment brings happiness