📱 Open with App
HSK 6

huà féi

化肥

Definitions

noun

chemical fertilizer

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3biàn huàchange
3wén huàculture
4jiǎn féilose weight
5féi zàosoap
5huà xuéchemistry
5xiāo huàdigest
6duō yuán huàpluralistic
6è huàworsen
6èr yǎng huà tàncarbon dioxide
6féi wòfertile
6huà shífossil
6huà yàntest, assay
6huà zhuāngput on make-up, make up
6jiǎn huàsimplify
6jìn huàevolve
6qián yí mò huàinfluence unconsciously
6róng huàmelt, thaw