📱 Open with App
HSK 5

xià zài

下载

Definitions

verb

download

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1xiàunder, below
1xià wǔafternoon
1xià yǔrain
2yí xiàonce, a bit
6bù xiāng shàng xiàbe equally matched
6jì zǎiaccount; record, put down in writing
6xià shǔsubordinate
xià miànunder, below, next