📱 Open with App
HSK 5

shì chǎng

市场

Definitions

noun

market, bazaar

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2jī chǎngairport
3chāo shìsupermarket
3chéng shìcity
4chǎng(used for recreation and sports)
5cāo chǎngplayground
广5guǎng chǎngsquare, plaza
6chǎng héoccasion
6chǎng suǒlocation, place
6chǎng miànoccasion, scene
6dāng chǎngon the spot, at the scene
6lì chǎngposition, standpoint
6xiàn chǎngsite, scene