📱 Open with App
HSK 5

qiáng liè

强烈

Definitions

adj.

intense, strong

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5jī lièfierce
5jiān qiángfirm, strong
5qiáng diàoemphasise, stress
5rè lièenthusiastic, warm
6jù lièviolent, severe, fierce
6jué jiàngstubborn, unbending
6měng lièfierce, violent
6miǎn qiǎnginadequate; force somebody to do something
6qiáng zhìforce, compel
6qiǎng pòforce, compel
6wán qiángindomitable, staunch, tenacious
6xìng gāo cǎi lièexcited, jubilant
6zhuàng lièheroic