📱 Open with App
HSK 4

jìn zhǐ

禁止

Definitions

verb

forbid, ban

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5zǔ zhǐstop, prevent
6bù jīncan't help
6bù zhǐexceed, not stop
6fáng zhǐprevent, guard against
6jié zhǐend, close
6qì jīn wéi zhǐso far, up to now
6yán jìnstrictly forbid
6zhì zhǐstop
6zhōng zhǐterminate