📱 Open with App
HSK 6

àn

图案

Definitions

noun

pattern, design

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3dì túmap
3tú shū guǎnlibrary
4dá ànkey, answer
5fāng ànplan, programme
6àn jiàncase, law case
6àn lìcase, example of case
6cǎo àndraft
6dàng ànfile, record, archive
6qǐ túattempt; attempt
6shì túattempt, try
6yì túintention, purpose, intent