📱 Open with App
HSK 6

chì

赤字

Definitions

noun

deficit

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1míng ziname
1character
4shù zìnumeral, figure
5wén zìcharacters
5zì mǔletter (alphabet)
5zì mùsubtitle, caption
6chì dàoequator
6fán tǐ zìtraditional Chinese characters
6jiǎn tǐ zìsimplified Chinese character
hàn zìChinese character