📱 Open with App
HSK 6

jié zhì

截至

Definitions

verb

be no later than, by

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4shèn zhìeven
4zhì shǎoat least
5zhì jīnup to now, so far
5zhì yúas for
6jié zhǐend, close
6wú wēi bú zhìmeticulously
6yǐ zhìdown to, up to, so … that …
6zhǎn dīng jié tiěresolute and decisive