📱 Open with App
HSK 6

幅度

Definitions

noun

width, extent

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4sù dùspeed, velocity
4tài dùattitude
4wēn dùtemperature
5chéng dùdegree, level
5dù guòspend
5(for paintings/cloth)
5jiǎo dùangle, point of view
5zhì dùregulation system
6fēng dùbearing, mien
6guò dùundue, excessive
6jì dùquarter of a year
6mí dùdensity
6nián dùyear
6shè shì dùdegree centigrade
6yí dùonce, on one occasion