📱 Open with App
HSK 2

kāi shǐ

开始

Definitions

verb

begin, start

Example Sentences

cóngsuìkāi shǐ开始xué xí学习tiào wǔ跳舞?

At what age did you start to learn dancing?

wǒ men我们kāi shǐ开始ba

Let's start.

qù nián去年kāi shǐ开始xué xí学习zhōng wén中文

Last year I started to learn Chinese.

diàn yǐng电影yàokāi shǐ开始le,biéshuō huà说话le

The movie is going to start, stop talking.

shí jiān时间chángle,mànmàndekāi shǐ开始xǐ huan喜欢zhèzuòchéng shì城市le

As time passes, I slowly start to like this city.

kuàikǎo shì考试le,xiàn zài现在kāi shǐ开始yàonǔ lì努力xué xí学习

The exam is coming soon, now I have to study hard.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1kāiopen
3lí kāileave
4kāi xīnhappy
4kāi wán xiàojoke; crack a joke
5gōng kāiopen; make public
5kāi mù shìopening ceremony
5kāi shuǐboiled water, boiling water
5kāi fàngoptimistic; bloom, open
5kāi fādevelop, exploit, open up
5shǐ zhōngalways, from beginning to end
5zhǎn kāispread out, launch
5zhào kāisummon, convene
6chǎng kāiopen wide
6kāi cǎiextract, exploit
6kāi chúexpel
6kāi kuòwide, open; widen, broadened
6kāi lǎngopen and clear, optimistic
6kāi míngenlightened, open-minded
6kāi pìopen up, start
6kāi tuòopen up
6kāi zhǎndevelop, launch
6kāi zhīexpenses, spending; pay expense
6shèng kāibe in full bloom
6yuán shǐoriginal, primaeval
kāi chēdrive a vehicle