📱 Open with App
HSK 6

ān zhì

安置

Definitions

verb

find a suitable place (job)

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3ān jìngquiet
4ān páiarrange
4ān quánsecure, safe
5ān wèicomfort, console
5ān zhuānginstall, set up
5bù ānuneasy
5píng ānsafe and sound
5wèi zhìplace, location
6ān níngpeaceful, tranquil
6ān xiángserene, composed
6bù zhìfix up, arrange
6chǔ zhìpunish, handle
6gōng ān júpublic security bureau
6shè zhìset up, establish
6zhì ānpublic order