📱 Open with App
HSK 5

jiàn shēn

健身

Definitions

verb

do fitness, body build, keep fit

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2shēng tǐbody, health
3jiàn kānghealthy
5shēn cái(body) figure, stature
5shēn fènidentity
5suí shēntake something with oneself
6běn shēnitself
6chū shēnfamily background, class origin; be born from
6dòng shēnleave, go on a journey
6hún shēnall over the body
6jiàn quánsound, perfect; strengthen
6zhōng shēnall one's life