📱 Open with App
HSK 5

yàn

测验

Definitions

verb

test, quiz

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4jīng yànexperience
5shí yànexperiment
5tǐ yànexperience
6cè liángsurvey
6huà yàntest, assay
6jiǎn yàninspect, test, examine
6kǎo yànput to test
6shì yàntry out, experiment, test
6tàn cèsurvey, probe, sound
6tuī cèinfer, conjecture, guess, speculate
6yàn shōucheck and accept
6yàn zhèngtest and verify, put to the proof