📱 Open with App
HSK 6

chén liè

陈列

Definitions

verb

display, exhibit

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4pái lièrank, arrange, put in order
5liè chētrain
6bìng lièstand side by side
6chén jiùold-fashioned
6chén shùdeclare, state
6háng lièranks
6liè jǔlist, enumerate
6xì lièseries
6xīn chén dài xièmetabolism