📱 Open with App
HSK 6

kàn dài

看待

Definitions

verb

regard, loop upon

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1kànwatch
1kàn jiànsee
4kàn fǎopinion, view
5dài yùtreatment, remuneration
5děng dàiwait for, await
5duì dàitreat
5jiē dàireceive (a guest)
5kà bu qǐlook down upon
5kàn wàngvisit, call on
5qī dàilook forward to, expect
5zhāo dàireceive (guest), entertain
6kuǎn dàigive a hearty hospitality
6kuī dàitreat unfairly
6nüè dàimaltreat, abuse
6pò bù jí dàibe too excited to wait