📱 Open with App
HSK 6

jié zhǐ

截止

Definitions

verb

end, close

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4jìn zhǐforbid, ban
5zǔ zhǐstop, prevent
6bù zhǐexceed, not stop
6fáng zhǐprevent, guard against
6jié zhìbe no later than, by
6qì jīn wéi zhǐso far, up to now
6zhǎn dīng jié tiěresolute and decisive
6zhì zhǐstop
6zhōng zhǐterminate