📱 Open with App
HSK 2

màn

Definitions

adj.

slow

Example Sentences

zǒudetàimànle

You walk too slow.

shí jiān时间chángle,mànmàndekāi shǐ开始xǐ huan喜欢zhèzuòchéng shì城市le

As time passes, I slowly start to like this city.

shí jiān时间chángle,mànmàndekāi shǐ开始xǐ huan喜欢zhèzuòchéng shì城市le

As time passes, I slowly start to like this city.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
6dài mànneglect, show indifference
6màn xìngchronic, slow in taking effect