📱 Open with App
HSK 6

gōng xiào

功效

Definitions

noun

efficacy

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4chéng gōngsucceed; successful
4gōng fukung fu, skill
4xiào guǒeffect, result
5gōng néngfunction
5xiào lǜefficiency
5yòng gōnghardworking, diligent; work hard
6chéng xiàoresult, effect
6gōng láocontribution, credit
6jí gōng jìn lìbe eager for quick success
6qì gōngqigong, breathing exercises
6shēng xiàocome into force, take effect, become effective
6xiào yìngeffect
6xiào yìbenefit