📱 Open with App
HSK 6

xīn láng

新郎

Definitions

noun

bridegroom

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2xīnnew
3xīn wénnews
3xīn xiānnew, fresh
4chóng xīnagain, afresh, anew
6chuàng xīninnovation; innovate
6gēng xīnupdate, replace, renew
6rì xīn yuè yìchange for the better day by day, change rapidly
6xīn chén dài xièmetabolism
6xīn niángbride
6xīn yǐngnovel, new and original
6zhǎn xīnbrand new