📱 Open with App
HSK 4

làng màn

浪漫

Definitions

adj.

romantic

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4làng fèiwaste
6bō làngwave
6liú làngdrift around, roam about
6màn chángvery long, endless
6màn huàcartoon, caricature
6mí mànbe suffused with, fill the air, pervade