📱 Open with App
HSK 4

bàn

举办

Definitions

verb

conduct, hold

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3bàn fǎway, measure
3bàn gōng shìoffice
4raise, lift
4jǔ xínghold
5bàn lǐhandle, conduct
6chéng bànundertake
6jǔ dòngact, move
6jǔ shì zhǔ mùbe the focus of world attention
6jǔ zú qīng zhòngplay a decisive role
6liè jǔlist, enumerate
6xuǎn jǔelect
6yì jǔ liǎng dégain two ends at once
6zhǔ bànsponsor, host