📱 Open with App
HSK 5

chuán

传播

Definitions

verb

spread, disseminate

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4chuán zhēnfax
广4guǎng bōbroadcast
5bō fàngbroadcast
5chuán rǎninfect
5chuán shuōlegend
5chuán tǒngtraditional; tradition
5liú chuánspread, hand down
5xuān chuánpromote, propagate
6bō zhònggrow by sowing seeds
6chuán dájanitor; convey
6chuán dānflyer
6chuán shòuimpart
6yí chuánpass on to the next generation
6zhí bōlive stream
6zhuàn jìbiography