📱 Open with App
HSK 6

lín chuáng

临床

Definitions

verb

clinical

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2qǐ chuángwake up
5guāng lín(polite) be present
5lín shítemporary, provisional
5miàn línbe faced with
6bīn línbe on the verge of, be close to
6chuáng dānsheet
6jiàng línbefall, arrive, come