📱 Open with App
HSK 4

fàng

放弃

Definitions

verb

abandon, give up

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3fàngrelease, put
3fàng xīnset one's mind at rest
4fàng shǔ jiàhave a summer vacation
4fàng sōngrelax, loosen
5bō fàngbroadcast
5kāi fàngoptimistic; bloom, open
6fàng dàenlarge
6fàng shèradiate
6jiě fàngliberate
6pái fàngdischarge, issue
6pāo qìthrow away, abandon
6shì fàngrelease, set free
6tuò qìconspue, spurn