📱 Open with App
HSK 5

dān chún

单纯

Definitions

adj.

simple, pure

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3cài dānmenu
3jiǎn dānsimple
5dān diàomonotonous, dull
5dān dúalone, on one's own
5dān yuánunit
5dān wèiunit (for standard of measurement or a group of people as a whole)
6chuán dānflyer
6chuáng dānsheet
6chún cuìpurely; pure
6chún jiépure, clean and honest; purify
mǎi dānbill, tab; pay a bill