📱 Open with App
HSK 4

速度

Definitions

noun

speed, velocity

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4gāo sù gōng lùfreeway, highway
4tài dùattitude
4wēn dùtemperature
5chéng dùdegree, level
5dù guòspend
5jiǎo dùangle, point of view
5xùn sùrapid, swift
5zhì dùregulation system
6fēng dùbearing, mien
6fú dùwidth, extent
6guò dùundue, excessive
6jì dùquarter of a year
6mí dùdensity
6nián dùyear
6shè shì dùdegree centigrade
6yí dùonce, on one occasion